Poszczególne grupy w roku szkolnym 2023/2024:

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w siedmiu grupach.

Każda grupa posiada salę wyposażoną w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

Poszczególne grupy w roku szkolnym 2023/2024 to:

I – KRASNALE (n: K. Kołodziejczyk, E. Sroczyńska, O. Jagieła-Bodzioch)

II – PSZCZÓŁKI (n: E. Boroń, B. Dąbrowiecka)

III – MOTYLE (n: A. Haduch, A. Pietryka, A. Rzepka) 

IV – BIEDRONKI (n: J. Śnieżek, M. Żółkiewicz, A. Tabisz)

V – MUZYKANCI (n: K. Herbut, A. Pietryka, A. Wojdyła, J. Krokis) 

VI – WĘDROWNICZKI (n: M. Dydak, B. Dąbrowiecka, K. Dąbrowiecka)

VII – JAGÓDKI (n: E. Mazur, J. Szarek)

Cztery z grup (Biedronki, Motyle i Muzykanci) to grupy integracyjne.

Grupa integracyjna zapewnia uczęszczającym 
do niej dzieciom:

  • małą liczebność grupy (15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych);
  • wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli z przygotowaniem
    z pedagogiki przedszkolnej i specjalnej, nauczyciela wspomagającego, logopedę);
  • nowoczesne, twórcze metody pracy;
  • radosną, przyjazną atmosferę;
  • troskliwą opiekę.

W grupie integracyjnej prowadzona jest wszechstronna praca rewalidacyjna,
korekcyjno – kompensacyjna wspierająca indywidualny rozwój dziecka. Pobyt w takiej grupie
daje możliwość podwyższenia możliwości edukacyjnych dzieci.


Do najważniejszych zalet grupy integracyjnej zaliczamy:

– indywidualne podejście do każdego dziecka,
– pracę w małych zespołach,
– rozwijanie większej samodzielności i odpowiedzialności dzieci
w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się nowych umiejętności,
– docenianie własnych mocnych stron oraz rozwijanie poczucia własnej wartości,
– przejawianie większej gamy uczuć i doznań niż w zwykłej grupie (wyrozumiałości, tolerancji, akceptacji i wrażliwości emocjonalnej),
– większą różnorodność metod i form aktywizujących i stymulujących rozwój
(m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu,
Metoda pedagogiki zabawy, Program aktywności Knillów, Metoda Felicji Affolter,
Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, techniki relaksacyjne).

Oprócz grup integracyjnych w przedszkolu działa również
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).
Celem zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka.
Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Serdecznie zapraszamy dzieci z całej gminy Brzozów.

Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie, a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.

Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI 

RELIGIA

ZAJĘCIA SZACHOWE

 

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i zajęciach z logopedii.