DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie
dąży do zagwarantowania dostępności swoich usług osobom niepełnosprawnym. 

Placówka dokłada wiele starań aby strona internetowa była przystępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.ps2.brzozow.pl 

Data pierwszej publikacji: 01.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez jednostkę.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •   filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •   część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •   brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 •   brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 •   nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny    pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,

 

Wyłączenia:

 •   filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 •   część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej,
 •   mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 •   administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-15

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Jolantę Szarek.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pietryka, e-mail: przedszkolenr2brzozow@gmail.com. Numer telefonu: 13 43 419 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

    Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od osiedlowej
ulicy ks. J. Bielawskiego, prowadzą do niego 3 schody wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.

    Budynek jest trzypoziomowy, nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków, korytarz oraz schody prowadzące na pierwsze piętro i do piwnicy. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których
może korzystać osoba niepełnosprawna.

    Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

    W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Bezpośrednio przy przedszkolu znajduje się parking, na którym jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony internetowej. 

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.