Poszczególne grupy w roku szkolnym 2019/2020:

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w siedmiu grupach.

Każda grupa posiada salę wyposażoną
w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

Poszczególne grupy w roku szkolnym 2019/2020 to:

 

I Krasnale (n: O. Jagieła – Bodzioch, M. Żółkiewicz, B. Dąbrowiecka)

II Biedronki (n: E. Mazur, K. Kołodziejczyk, M.Szewczyk, J. Wrona)

III Motyle (n: E. Boroń, B. Dąbrowiecka) 

IV Pszczółki (n: A.Związek, J. Śnieżek)

V Muzykanci (n: M. Dydak, A. Wojdyła, J. Krokis, J. Szarek

VI Wędrowniczki (n: A. Haduch, A. Pietryka (zastępuje K. Kędra)

VII Jagódki (n: K. Herbut, M. Szewczyk, A. Rzepka, M. Żółkiewicz)

Trzy z grup (Biedronki, Muzykanci
i Jagódki) to grupy integracyjne.

Grupa integracyjna zapewnia uczęszczającym 
do niej dzieciom:

  • małą liczebność grupy (15 do 20 dzieci, w tym
    3 – 5 niepełnosprawnych),
  • wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli z przygotowaniem
    z pedagogiki przedszkolnej i specjalnej, nauczyciela wspomagającego, logopedę),
  • nowoczesne, twórcze metody pracy,
  • radosną, przyjazną atmosferę,
  • troskliwą opiekę.

W grupie integracyjnej prowadzona jest wszechstronna praca rewalidacyjna, korekcyjno – kompensacyjna wspierająca indywidualny rozwój dziecka. Pobyt w takiej grupie daje możliwość podwyższenia możliwości edukacyjnych dzieci.


Do najważniejszych zalet grupy integracyjnej zaliczamy:
– indywidualne podejście do każdego dziecka,
– pracę w małych zespołach,
– rozwijanie większej samodzielności i odpowiedzialności dzieci
w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się nowych umiejętności,
– docenianie własnych mocnych stron oraz rozwijanie poczucia własnej wartości,
– przejawianie większej gamy uczuć i doznań niż w zwykłej grupie (wyrozumiałości, tolerancji, akceptacji i wrażliwości emocjonalnej),
– większą różnorodność metod i form aktywizujących
i stymulujących rozwój (m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda pedagogiki zabawy, Program aktywności Knillów, Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda Felicji Affolter, techniki relaksacyjne).

Oprócz grup integracyjnych w przedszkolu działa również Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Dz.U. z 2017r. poz. 1635).
Celem zespołu jest pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Serdecznie zapraszamy dzieci z całej gminy Brzozów.

Z dziećmi prowadzone są zabawy i zajęcia rozwijające mowę, spostrzegawczość, myślenie, a także zajęcia matematyczne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, przyrodnicze, itp.

Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

JĘZYK ANGIELSKI 

RELIGIA

KÓŁKO PLASTYCZNE „PLASTUŚ”

KÓŁKO MUZYCZNE „FRUWAJĄCE ANIOŁY”

KÓŁKO TEATRALNE

KÓŁKO TANECZNE

 

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i zajęciach z logopedii.