KLAUZULA INFORMACYJNA dla PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
stosowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie z siedzibą ul. Ks. J. Bielawskiego 11, 36-200 Brzozów; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) u Administratora jest Pani Iwona Zubel,

 • celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zatrudnianie, bezpieczeństwo i organizacja pracy oraz pomoc socjalna, zdrowotna,

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań,

 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie wszelkich umów,

 • posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

– przetwarzanie na podstawie zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 11, 36-200 Brzozów,

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Iwona Zubel.

 • Celem przetwarzania danych jest:

-realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

– celów statutowych jednostki,

– promocji jednostki ,

– promocji czytelnictwa/nauki *

 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub przepisów obwiązującego prawa.

 • Zebrane dane będą̨ przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostce:

 •  Ponadto informuję, że:

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie wyrażonej zgody (dotyczy tylko danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Przetwarzane dane osobowe zostaną udostępnione następującym odbiorcom:

Gmina Brzozów,

MOPS* –

VULCAN*

Ubezpieczyciel*

 • Dane będą /nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.